Karta usług Nr 64 - SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
w sprawie nabycia przez najemcę zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Usługa dotyczy najemcy lokalu mieszkalnego

CZAS REALIZACJI - Uzależniony od istniejącej dokumentacji

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek najemcy lokalu mieszkalnego

OPŁATY  - brak

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczeń woli przed notariuszem.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.),
 • Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku
  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność  Gminy Koronowo.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA  - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
- :tel +48 42 3826 426, fax: 48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy lokalu, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony (art.34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
W przypadku małżeństw konieczna jest obecność obojga małżonków.
Jeżeli nabywca w ciągu 5 lat, licząc do dnia nabycia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość lokalową na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej bonifikacie, po jej waloryzacji.
 1. Po złożeniu przez najemcę wniosku zostaje zlecona wycena lokalu mieszkalnego (wyłonionemu w drodze przetargu rzeczoznawcy majątkowemu) wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości lokalowej oraz sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego lokalu.
 2. Następnie zamieszczona zostaje na podanym do publicznej wiadomości wykazie –
  na okres 21 dni – informacja o zbywanym przez Gminę Koronowo lokalu mieszkalnym.
 3. Na podstawie szkicu inwentaryzacyjnego lokalu mieszkalnego, Gmina Koronowo występuje do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o wydanie zaświadczenia
  o samodzielności lokalu, oraz do Wydziału Geodezji i Kartografii o sporządzenie wypisu z rejestru gruntu i kartoteki budynku.
 4. Najemca zostaje pisemnie powiadomiony o wycenie lokalu. Po ustaleniu sposobu nabycia nieruchomości lokalowej (gotówka lub raty), sporządzony jest protokół ustalający warunki nabycia będący podstawą zawarcia umowy notarialnej.
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Lidia Wilczewska (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:47:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (20 kwietnia 2017, 15:08:04)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 725