Karta usług Nr 63 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

OPIS USŁUGI - Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji Burmistrz Koronowa. Rada Miejska w Koronowie określa i podaje
do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie ww. zezwolenia.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

CZAS REALIZACJI - Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej
w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek (załącznik do karty usług) o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności    w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Dokument poświadczający gotowość odbioru wyłapanych zwierząt, we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt lub punkt zatrzymań zwierząt.
 4. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do transportu wyłapanych zwierząt – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 5. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii o środkach technicznych służących
  do wyłapywania transportu zwierząt.
 6. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do wyłapywania zwierząt.
 7. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu (min. 2 osoby) – kserokopie poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez upoważnioną osobę.
OPŁATY - Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Koronowie nr konta: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY
- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 ze zm.)
 • Uchwała Nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietna 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 9 maja 2014 r., poz. 1553)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 7

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel. 52 382 64 42, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Wnioskodawca, po uzyskaniu zezwolenia, zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
 • Uchwały nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietna 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 9 maja 2014 r., poz. 1553).
 • Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego
  z 2011 Nr 35, poz. 259)

  Rada gminy określa w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.
Uwaga: Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:39:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:45:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 565