Karta usług Nr 55 - WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ GRANICE I ZNAKI

OPIS USŁUGI - Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli
  2. oryginał protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym lub akt ugody
  3. kserokopia potwierdzenia odbioru wezwań granicznych
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, składa się w Biurze Podawczym Urzędu.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
    z 2016 r. poz. 1629 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
    i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 423, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Monika Miklasz (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:19:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (21 kwietnia 2017, 14:30:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517