Karta usług Nr 51 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

CZAS REALIZACJI - Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej
Załączniki:
 1. kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy
  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 2. fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 3. fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek;
 4. do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  o rozdzielczości co najmniej 492'633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35'45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w pkt. 1 i 2.
OPŁATY - Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Dowodów Osobistych, Pokój nr 20.

NUMER TELEFONU I FAXU : tel. +48 52 38 26 464, fax.: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30,            Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

1.    Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
  w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,                 w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,             w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
2.    Wniosek o wydanie dowodu osobistego  może być złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3.    W przypadku gdy wniosek składany jest w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.
4.    Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
5.    Termin ważności dowodu osobistego:
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres     10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Postępowanie w razie wymiany lub unieważnienia dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w przypadku:
 1. upływu terminu ważności;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w pkt.2-4.
Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego:
 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie  o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
 9. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 10. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który do wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
 11. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa pkt. 10, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 12. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Unieważnienie dowodu osobistego

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
 1. Z dniem zgłoszenia organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania osobistego.
 3. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego.
 4. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
 5. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.
 6. Po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 5, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego.
FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Katarzyna Obarzanek - Świtała (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 13:30:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (20 czerwca 2018, 15:02:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4402

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij