Karta usług Nr 47 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OPIS USŁUGI - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej na terenie RP oraz członek rodziny tego cudzoziemca niebędący obywatelem w/w państw jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

CZAS REALIZACJI - Niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY
       I. Zameldowanie na pobyt stały:
 • formularz: "Zgłoszenie pobytu stałego"
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.
Do wglądu:
         1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA/Szwajcarii:
 • karta pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany")
 • zezwolenie na pobyt stały lub,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub,
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

  2. Obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA/Szwajcarii::
 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
  i obywatelstwo,

  3. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE/EFTA/Szwajcarii: (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA/Szwajcarii:):

 • ważny dokument podróży,
 • ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo
 • ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 • a gdy brak takiej możliwości – osoba przedstawia inny dokument potwierdzający,
  że jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej

        II. Zameldowanie na pobyt czasowy:

 • formularz: „Zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt
  w lokalu osobie meldującej się.
         1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA/Szwajcarii::
 • wiza
 • w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy, albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oczekując na wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach- Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.) osoba przedstawia:  – dokument podróży lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenia w RP ochrony uzupełniającej, zgodny ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
          2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE//EFTA/Szwajcarii:
 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
  i obywatelstwo,
          3. Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący
          obywatelem państwa członkowskiego UE/
/EFTA/Szwajcarii):
 • ważny dokument podróży,
 • ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE albo
 • ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 • a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on
  członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej
OPŁATY
Nie pobiera się – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Opłata w wysokości 17 zł – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (na wniosek)

Opłaty można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
- na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY
- Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.); 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2018 r., poz. 1044 t.j.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
  zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -  Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
- www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Cudzoziemiec dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu ważny dokument podróży. Obywatel Unii Europejskiej/ EFTA/ Szwajcarii dokonuje zameldowania na pobyt czasowy, jeśli zamierza przebywać pod określonym adresem dłużej niż 3 miesiące, natomiast cudzoziemiec niebędący obywatelem UE/ EFTA/ Szwajcarii jest zwolniony z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem tym może być np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

FORMULARZE DO POBRANIA


Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:46:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (19 czerwca 2018, 15:12:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1393

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij