Karta usług Nr 37 - REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW

OPIS USŁUGI – osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedkładają dokument tożsamości kierownikowi USC (lub konsulowi). Składają pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub wyznaniowy). Akt małżeństwa sporządzany jest po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego , że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w USC dokonuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik USC albo konsul.
Kierownik USC na wniosek przyjmuje oświadczenia poza urzędem stanu cywilnego , w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - nupturientów

CZAS REALIZACJI - termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa - jeden miesiąc od dnia złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ślub cywilny).

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne 6 miesięcy od daty jego złożenia.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • odpis aktu urodzenia (z urzędu);
 • dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (z urzędu).
OPŁATY - za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
             - dodatkowa za ślub poza lokalem USC- 1 000,00 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY - odmowa wydania zezwolenia na skrócenie terminu następuje w formie pisemnej. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę wykonania czynności.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2086 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo , pok. nr 10.            
                                            
NUMER TELEFONU I FAXU - tel: + 48 52 382 64 62, fax. +48  52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 • złożenie pisemnych zapewnień osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC lub konsulem.
 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.
 • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa sporządzone przez Kierownika USC w przypadku ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.
Cudzoziemiec składa:
 • odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez
  tłumacza przysięgłego.
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o sposobie rozwiązania w przypadku osób
  rozwiedzionych wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza
  przysięgłego.
 • odpis aktu zgonu współmałżonka wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym
  przez tłumacza przysięgłego.
 • dokument tożsamości.
 • dokument stwierdzający , że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotka trudności do przezwyciężenia przeszkody , sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek może zwolnić od złożenia tego dokumentu.
 • dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto : 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (29 grudnia 2015, 12:57:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 11:01:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2899