Karta usług Nr 34 - PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o przeniesienie decyzji
o warunkach zabudowy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany przeniesieniem decyzji
o warunkach zabudowy

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY

•    Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, adres, (fakultatywnie numer telefonu kontaktowego) oraz podpis osoby składającej wniosek,
2) oświadczenie strony na rzecz, której decyzja została wydana o  wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na  rzecz innego podmiotu,
3) oświadczenie strony na rzecz, której zostanie przeniesiona decyzja o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
4) dowód zapłaty opłaty skarbowej,
5) ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

OPŁATY
- zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wniosku o przeniesienie decyzji dotyczącej wyłącznie budynku mieszkalnego,
- 56 zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
- 17zł - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel.: +48 52 38 26 455, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA
Zdjęcie Karta usług Nr 34 - PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Zwierzyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 11:29:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (14 stycznia 2019, 12:31:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1104