Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej do Burmistrza Koronowo wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie: • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty podatku; • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek; • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizyczne i prawne objęte obowiązkiem podatkowym.
 
CZAS REALIZACJI – do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby fizyczne
 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),
 • Informacja o stanie finansowym i majątkowym (załącznik nr 2),
 • Inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w szczególności określające sytuację majątkową, rodzinną i zdrowotną.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),
 • Informacja o stanie finansowym i majątkowym (załącznik nr 2),
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)- (załącznik nr 3), 
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro, 
 • Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 4), 
 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (załącznik nr 5), 
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
Osoby prawne
 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)- (załącznik nr 3), 
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis              w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro, 
 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (załącznik nr 5), 
 • Sprawozdanie finansowe, 
 • Bilans za poprzedni rok obrachunkowy, 
 • Bieżąca sytuacja finansowa (Sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym) 
 • Kopie ewentualnych decyzji publicznoprawnych (US, ZUS), 
 • Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego, 
 • W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności, kopia ewentualnych programów naprawczych, 
 • Pisemne wyjaśnienie określające kierunek działania w celu poprawy sytuacji finansowej, 
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428, 429 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE – Brak


FORMULARZE DO POBRANIA
Zdjęcie Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 10:49:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (13 września 2019, 13:54:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3455