Karta usług Nr 27 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia dokonanie podziału nieruchomości poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego
w Koronowie wniosku w powyższej sprawie. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest   on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu jeżeli jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi po uzyskaniu pozytywnej opinii zatwierdzonej postanowieniem. Podziału nieruchomości można także dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o podział nieruchomości wymienione
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej) albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów    
 • wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość    podlegającą podziałowi (tzn. wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed     dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości (oryginał)
 • wykaz zmian gruntowych
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w  katastrze  nieruchomości  jest inne niż w księdze wieczystej
 • mapa z projektem podziału nieruchomości - (min. 5 egz.)  
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy                      za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia                        decyzji, składa się w Biurze Podawczym Urzędu.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)   
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,                        86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 423, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Odpis księgi wieczystej należy uzyskać w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2-4, a wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym
w Bydgoszczy, Wydział Geodezji i Kartografii przy ul. Zygmunta Augusta 16.                           W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany        do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.   

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 27 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

metryczka


Wytworzył: Monika Miklasz (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 12:45:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (21 kwietnia 2017, 14:29:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1066