Karta usług Nr 26 - UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej i nie wolno od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Instytucja publiczna ma obowiązek: udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku lub poinformować, że nie posiada żądanej informacji publicznej lub wydać decyzję administracyjną
o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Każdego

CZAS REALIZACJI – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej będzie się wiązało z wniesieniem opłaty, podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę
o wysokości opłaty, to udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
OPŁATY – Brak opłat, za wyjątkiem sytuacji, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 t.j.)
  MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Kancelaria-Biuro Podawcze, Pokój nr 1

  NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 405, fax: +48 52 38 26 401

  ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

  DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

  INFORMACJE DODATKOWE
  Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
  58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

  FORMULARZE DO POBRANIA


  Zdjęcie Karta usług Nr 26 - UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK


  metryczka


  Wytworzył: Anna Jóźwik (30 kwietnia 2015)
  Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 12:24:54)
  Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

  Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (17 lipca 2018, 14:40:40)
  Zmieniono: Aktualizacja

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1058