Karta usług Nr 25 - ZGŁOSZENIE INSTALACJI, KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby prowadzące instalację (zamierzające eksploatować instalację), z której emisja nie wymaga pozwolenia

CZAS REALIZACJI – do 30 dni
Przyjęcie zgłoszenia. Do eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie zostanie zgłoszony sprzeciw w drodze decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług, czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), wielkość i rodzaj emisji, opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Postanowienie/Zaświadczenie Starosty Bydgoskiego dotyczące zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę związanych z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Opinia hydrologiczna
 • Dokumentacja techniczna instalacji z deklaracją właściwości użytkowych i kartą gwarancyjną
 • Faktura za instalację
OPŁATYprzyjęcie zgłoszenia instalacji - 120 zł; pełnomocnictwo - 17,00 zł
    
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1396),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1510),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 5.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 • Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z wyjątkiem, gdy obowiązek zgłoszenia dla danej instalacji powstanie w okresie, gdy instalacja jest już eksploatowana – w takim przypadku prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o:
  1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
  2) zmianie danych wymaganych w zgłoszeniu,
  w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 25 - ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 12:09:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 10:29:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 781