Karta usług Nr 21 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych następuje poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Inwestora planującego realizację przedsięwzięcia.

CZAS REALIZACJI – Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga opinii od organów ochrony środowiska określonych w art. 64 ust. 1, a jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodnień od organów ochrony środowiska określonymi w art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami określonymi w art. 74 ust.1, ust.1a, ust.1b, ust.1c i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
OPŁATY – – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 205 zł - przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby: 105 zł - pełnomocnictwo: 17 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, w Kancelarii – Biuro Podawcze pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. z 2019 r. poz.1000 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
    mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 441, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001


Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 72 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. • Karta informacyjna przedsięwzięcia rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane określone w art. 62a wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. • Raport rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć razem z wnioskiem.


FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 21 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 09:33:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (8 czerwca 2020, 10:40:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2321