Karta usług Nr 19 - DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Koronowa, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Koronowo (lub większa część terenu inwestycji – w przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy i nie są to tereny zamknięte w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W przypadku terenu zamkniętego należy złożyć wniosek do wojewody. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Każdego, kto zamierza realizować inwestycję celu publicznego.

CZAS REALIZACJI – do 65 dni od daty złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek,
  • Aktualna (ważna 6 miesięcy) kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz z graficznie przedstawionym planowanym sposobem zagospodarowania działki),
  • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej (lub zapewnienie o technicznej możliwości przyłączenia do sieci),Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
  • Inne – np. pełnomocnictwo, upoważnienie.
OPŁATY
  • 107 zł  - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (płatne z chwilą złożenia wniosku),
  • 17 zł  - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
  • zwolnienie z opłaty skarbowej – w przypadku wniosku o wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

TRYB ODWOŁAWCZY
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 456, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

Zdjęcie Karta usług Nr 19 - DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 14:23:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (10 stycznia 2019, 13:20:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088