Karta usług Nr 18 - USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla terenu w przypadku braku planu miejscowego. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Koronowa, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Koronowo. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany ustaleniem warunków zabudowy na danym terenie, w przypadku braku planu miejscowego

CZAS REALIZACJI
– do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek,
 • Aktualna (ważna 6 miesięcy) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w 2 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz z graficznie przedstawionym planowanym sposobem zagospodarowania działki),
 • Inne – np. pełnomocnictwo, upoważnienie,
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
OPŁATY
 • zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wniosku o wydanie decyzji dotyczącej wyłącznie budynku mieszkalnego,
 • 107 zł - w przypadku wniosku o wydanie decyzji dotyczącej innych budynków niemieszkalnych (opłata skarbowa za wydanie decyzji),
 • 17 zł  - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
TRYB ODWOŁAWCZY
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 455, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

Zdjęcie Karta usług Nr 18 - USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Zwierzyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 14:10:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (14 stycznia 2019, 12:29:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3974