Karta usług Nr 11 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek leśny.


KOGO DOTYCZY USŁUGA

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami lasu oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.


CZAS REALIZACJI
Deklarację należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.
Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Podatek wpłaca się każdego roku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek wpłaca się na rachunek gminy podany poniżej.
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

WYMAGANE DOKUMENTY

•    Deklaracja na podatek leśny DL-1,
•    załączniki:
-  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1
-  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2
•    akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
•    inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  

Podatnikami podatku leśnego  są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami lasów;
2) posiadaczami samoistnymi lasów;
3) użytkownikami wieczystymi lasów;
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie ust. 1 pkt. 4, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 
1.    Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 
2.    Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 
 

OPŁATY – Brak


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA

•    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888),
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)


MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427,432, 439 ,      fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00


INFORMACJE DODATKOWE

Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001


Zdjęcie Karta usług Nr 11 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:27:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (14 stycznia 2020, 10:08:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1368