Karta usług Nr 11 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek leśny.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami lasu oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI – podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Deklaracja na podatek leśny DL-1,
 • Pełny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia).
 • Akt notarialny lub umowa dzierżawy.
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201
  z późn. zm.),
 • Uchwała Nr LV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432, 439 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
  1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu
  ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; 3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy,
  za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.  
 2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych. Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym. Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym,
  a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.  
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu
  o 50%. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca,
  w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  
 5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.  
 6. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 
FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 11 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:27:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (29 grudnia 2017, 14:29:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij