Karta usług Nr 8 - ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Podatnik podatku rolnego

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek podatnika
 • Decyzja - pozwolenie na budowę
 • Decyzja – zezwolenie na użytkowanie  
 • Zestawienie rachunków dot. poniesionych kosztów
 • Rachunki – do wglądu
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
– www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.
 2. Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:  - budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania   zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska  - zakup i zainstalowanie:  deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (kredyt preferencyjny na budowę).
 3. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu   od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 
 4. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej. 
 5. O udzielenie ulgi może wystąpić podatnik. Ulgę udziela się po zakończeniu inwestycji.

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 8 - ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Maćkowiak (17 listopada 2015, 14:28:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 16:42:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1055