Karta usług Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

OPIS USŁUG
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa  informacji o lasach. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest burmistrz. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje
o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami lasu – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI – 30 dni
O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Informacja w sprawie podatku leśnego IN-1
 • Akt notarialny
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201
  z późn. zm.),
 • Uchwała NR LV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432, 439 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 1. W wyniku zgłoszenia organ podatkowy wydaje decyzję określającą wymiar podatku leśnego za dany rok podatkowy.
 2. Urząd dodatkowo może zażądać okazania, np.: aktu notarialnego, umowy kupna – sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane z wykazem nieruchomości.
 3. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, będące:
  1) właścicielami lasów;
  2) posiadaczami samoistnymi lasów;
  3) użytkownikami wieczystymi lasów;
  4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona
  w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu
  o 50%. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca,
  w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 8. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian powodujących zmianę wysokości zobowiązania podatkowego.
 9. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
  w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
FORMULARZE DO POBRANIA

Zdjęcie Karta usług Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 13:40:33)

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (29 grudnia 2017, 14:43:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij