Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO


OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji w sprawie podatku rolnego.  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest burmistrz.  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian. 

KOGO DOTYCZY USŁUGA

Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI – 30 dni od daty złożenia informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

•    Informacja o gruntach IR – 1,
•    załączniki:
-  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1
-  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
-  dane pozostałych podatników ZIR-3
•    akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
•    inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  

Informację w sprawie podatku rolnego składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów;
2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,15 listopada roku podatkowego.

OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

•    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256),
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105)


MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432, 439  fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58    8144 0005 2001 0000 0521 0001

Zdjęcie Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 13:20:11)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (14 stycznia 2020, 10:16:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3252