Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji w sprawie podatku rolnego.  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest burmistrz.  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian. 

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI – 30 dni od daty złożenia informacji.
O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Informacja w sprawie podatku rolnego IN-1,
 • Umowa dzierżawy zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (oryginał).
 • Akt notarialny.
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201
  z późn. zm.),
 • Uchwała NR LV/461/2017 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 1. W wyniku zgłoszenia organ podatkowy wydaje decyzję określającą wymiar podatku rolnego za dany rok podatkowy.
 2. Wydział dodatkowo może zażądać okazania, np.: aktu notarialnego, umowy kupna – sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane z wykazem nieruchomości.
 3. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1) właścicielami gruntów,
  2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
  3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
 4. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 5. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 6. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
  1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną
  2,5 q żyta,
  2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta
  -obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
 8. Podatnicy będący osobami fizycznymi obowiązani są złożyć Burmistrzowi Koronowa informację w sprawie podatku rolnego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
 9. Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,15 listopada roku podatkowego.
FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 13:20:11)

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (29 grudnia 2017, 14:46:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij