Karta usług Nr 3 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych
w niniejszej ustawie jest burmistrz. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną
na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI – 30 dni
O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN – 1,
 • Akt notarialny,
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201
  ze  zm.),
 • Uchwała NR LV/461/2017 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427,432 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie.
 2. W wyniku zgłoszenia organ podatkowy wydaje decyzję określającą wymiar podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.
 3. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
  1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
  b) jest bez tytułu prawnego.
 4. Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:
  •    dla gruntów - powierzchnia,
  •    dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
  •   dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień
  1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

  Uwaga! Nie dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

 5. Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, ciąży również    na podatnikach korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach
  i opłatach lokalnych oraz uchwał.
 6. Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania  obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,
  15 listopada roku podatkowego
 7. Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości: użytki rolne oraz lasy,
  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 3 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 12:52:08)

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (29 grudnia 2017, 14:51:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3798

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij