Karta usług Nr 2 - NADPŁATY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych i osób prawnych), rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych i prawnych).

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wnioskodawcę, podatnika

CZAS REALIZACJI – do 60 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Odręczny wniosek podatnika w przypadku kiedy sprawa rozpatrywana jest na wniosek podatnika
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję o wysokości nadpłaty służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Na postanowienie o zwrocie nadpłaty służy stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem organu w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900
  ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428,429 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii - Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.
 2. Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy.
 3. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub
  w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu
  na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
 4. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a
  w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot.
 5. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 2 - NADPŁATY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 11:27:53)

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (25 marca 2020, 09:00:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1569