Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 w zakresie: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury          i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (30 stycznia 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (2 lutego 2015, 10:46:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618