Zawiadomienie o LII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 27 września 2017 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: L i LI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o stanie dróg powiatowych oraz o planowanych inwestycjach drogowych na terenie Gminy Koronowo.
 8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2017 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały realizacji zadania „Tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej i ustanowienie służebności przejścia i przejazdu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 22. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad LII sesji.

Koronowo, 18 września 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (18 września 2017)
Opublikował: Monika Lewandowska (18 września 2017, 10:45:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230