Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 31 maja 2017 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2016 r.,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r.,
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2016 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2016 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2016 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2016 rok,
c) dyskusja.
d) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2016 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie Koronowa.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Torach” położonego w Koronowie, gmina Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2017.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Koronowo.
19. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie utworzenia Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego typu „P” stacjonującego w Mąkowarsku Gmina Koronowo, województwo kujawsko-pomorskie.
20. Zapytania, wnioski i informacje.
21. Składanie interpelacji.
22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

Koronowo, 9 maja 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (9 maja 2017)
Opublikował: Adela Rojek (13 maja 2017, 12:14:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355