Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie 26 października 2016 r., godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 października 2016 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:


 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2015-2016.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie Koronowa.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 268/27 położonej we Wtelnie ul. Wteleńska, gmina Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadana nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Koronowie za rok 2015.
 20. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2015.
 21. Składanie interpelacji.
 22. Zapytania, wnioski i informacje.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

Koronowo, 14 października 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (14 października 2016)
Opublikował: Adela Rojek (14 października 2016, 10:53:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300