Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie 29 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00

Zapraszam do udziału w XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015 - 2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
d) dyskusja,
e) głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o w/w projekcie uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koronowie o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2016 rok,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
e) dyskusja,
f) głosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Koronowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Gościeradz, gmina Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Koronowo na okres od 2010 – 2015 roku.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2016.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2016.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2016 rok.
22. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie utworzenia Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego typu „P” stacjonującego w Mąkowarsku, Gmina Koronowo, województwo kujawsko-pomorskie.
23. Składanie interpelacji.
24. Zapytania, wnioski i informacje.
25. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za rok 2015.
26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad XIX sesji.

Koronowo, 14 grudnia 2015 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (14 grudnia 2015)
Opublikował: Adela Rojek (15 grudnia 2015, 10:02:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492