Zawiadomienie o LXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 17 października 2018 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: LXXIII, LXXIV, LXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał. 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2017.
8. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2017.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2017-2018.
10. Nadanie odznaczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Koronowie za długoletnią służbę.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Romanowo II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
18. Rozpatrzenie projektu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Lipkusz 5" położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
19. Rozpatrzenie projektu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Plac Zwycięstwa" w Koronowie, gm. Koronowo.
20. Rozpatrzenie projektu w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy.
22. Zapytania, wnioski i informacje.
23. Składanie interpelacji.
24. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
25. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za 2018 rok.
26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad LXXVI sesji.

Koronowo, 03 października 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (5 października 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (4 października 2018, 11:10:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (5 października 2018, 09:55:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328