Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 27 czerwca 2018 r., godz. 10.00

Zapraszam do udziału w LXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: LXVI i LXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja: Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji Turystycznej oraz Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie o przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Tryszczyn.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi publicznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi publicznej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we Wtelnie przy ulicy Kwiatowej, gm. Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koronowo odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris".
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Koronowa.
 22. Zapytania, wnioski i informacje.
 23. Składanie interpelacji.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad LXVIII sesji.

Koronowo, 15 czerwca 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (15 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (15 czerwca 2018, 11:06:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314