Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 30 maja 2018 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 r.,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.,
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2017 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2017 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2017 rok,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Koronowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
16. Zapytania, wnioski i informacje.
17. Składanie interpelacji.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad LXVI sesji.

Koronowo, 14 maja 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (14 maja 2018)
Opublikował: Adela Rojek (14 maja 2018, 09:36:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (24 maja 2018, 11:31:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216