Zawiadomienie o LXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 28 marca 2018 r., godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: LX i LXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacje:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r. na terenie Gminy Koronowo.
b) Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Koronowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2017 r. na terenie Gminie Koronowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za miejsca grzebalne i za zezwolenie na postawienie nagrobków na cmentarzu komunalnym w Koronowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej w części uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta i gminy Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą II" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
21. Zapytania, wnioski i informacje.
22. Składanie interpelacji.
23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo za rok 2017.
24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad LXII sesji.

Koronowo, 16 marca 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskej w Koronowie (16 marca 2018)
Opublikował: Adela Rojek (16 marca 2018, 11:33:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346