5/ZP/2017

Ogłoszenie nr 500078230-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie: Dostawa aparatu USG

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Nazwa projektu lub programu 
"Modernizacja pracowni USG poprzez zakup sprzętu W SPZOZ w Koronowie" nr RPKP.06.01.01-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 622174-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500068652-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235615900000, ul. ul. Dworcowa  55, 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 822 353, e-mail spzozkoronowo@o2.pl, faks 523 522 448. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa aparatu USG
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 5/ZP/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Przychodni Rejonowej w Koronowie przy ul. Paderewskiego 33, fabrycznie nowego, nieużywanego aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ. 4.3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia. 4.3.1. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017 aparatu USG. 4.3.2. Oferowany aparat USG musi być wolny od wad, objęty gwarancją producenta. 4.3.3. Minimalne wymagania dotyczące aparatu USG zawiera załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. 4.3.4. Aparat USG musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.). 4.3.5. Zaoferowany aparat USG musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.). 4.3.6. Dostarczony aparat USG powinien być nowy i nieużywany, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania. 4.3.7. Wykonawca zapewni dla oferowanego aparatu USG pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego. 4.3.8. Wymagany jest minimalny okresy gwarancji tj. 12 miesięcy, liczony od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:  nie
II.5) Główny Kod CPV: 33112200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132427.78 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: ZALMED S. C. Lidia i Krzysztof Zalas 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Króla Jana Sobieskiego 27 
Kod pocztowy: 96-330 
Miejscowość: Puszcza Mariańska 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108765.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108765.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137643.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zatwierdzam:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Andrzej Nowak 

metryczka


Wytworzył: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie (19 grudnia 2017)
Opublikował: Iwona (19 grudnia 2017, 17:50:08)
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522