4 /ZP/2017

Ogłoszenie nr 500060185-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie: Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 599920-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235615900000, ul. ul. Dworcowa  55, 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 822 353, e-mail spzozkoronowo@o2.pl, faks 523 522 448. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 4/ZP/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w ramach leasingu operacyjnego ambulansu typu C na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ. 4.3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia. 4.3.1. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017 ambulansu drogowych typu C z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej wymaganej przez NFZ. 4.3.2. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1137 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2013 poz. 951), obowiązujących norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne. 4.3.3. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. 4.3.4. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011 lub równoważny. 4.3.5. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. 4.3.6. Sprzęt medyczny musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.). 4.3.7. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.). 4.3.8. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania. 4.3.9. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV: 34114121-3, 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406504.06 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Polanki 4 
Kod pocztowy: 80-308 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 471323.33 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 471323.33 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 471323.33 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Zatwierdzam:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Andrzej Nowak

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (16 listopada 2017)
Opublikował: Iwona (16 listopada 2017, 22:25:13)
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268