3/ZP/2017

Ogłoszenie nr 500030146-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie: Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak 
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, poddziałanie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 556248-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235615900000, ul. ul. Dworcowa  55, 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 822 353, e-mail spzozkoronowo@o2.pl, faks 523 522 448. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 3/ZP/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. ZAKRES PRAC W ramach termomodernizacji budynku, polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych zaprojektowano następujący zakres robót podstawowych i towarzyszących: Roboty podstawowe I) Docieplenie ścian zewnętrznych II) Docieplenie i remont dachu III) Wymiana stolarki okiennej IV) Wymiana stolarki drzwiowej V) Modernizacja/remont instalacji c.o.: V) Modernizacja/remont instalacji c.w.u.: Roboty towarzyszące a) remont i konserwacja cokołu z kamienia i rolki z cegły pełnej, b) remont schodów zewnętrznych, c) remont kominów, d) montaż kraty stalowej, e) opaska grysowa wokół budynku Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: w postaci załączników do siwz, w tym projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 279441.20 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: JEŻBUD Firma Usługowo-Handlowa Dariusz Jeżewski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Błądzimska52, Kod pocztowy: 85-553, Miejscowość: Bydgoszcz 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 398920.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 398920.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 419459.22 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Andrzej Nowak

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (18 września 2017)
Opublikował: Iwona (18 września 2017, 20:36:06)
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371