ZP.261.6.2017

Ogłoszenie nr 101194 - 2017 z dnia 2017-06-27 r.
Koronowo: Sukcesywny zakup gruzu ceglano - betonowego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 514956-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 89959-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 366919930, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5860400, faks 523 822 562, e-mail j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego - 100% udział gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Sukcesywny zakup gruzu ceglano - betonowego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup gruzu o ceglano-betonowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 10 000 ton wraz z jego transportem. Wykonawca będzie przywoził przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie gminy Koronowo, jednak w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy. Zakup kruszywa będzie poprzedzany telefonicznie. Zamówienie zrealizować należy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych. Minimalną ilość jednorazowej dostawy określa się na 25 ton. Przywożony gruz ceglano – betonowy nie może zawierać złomu, odpadów, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez siebie urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru w wybranych laboratoriach. Faktura za dostarczony materiał wystawiona będzie na podstawie druku WZ i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te stanowić będą załącznik do wystawionej faktury. 1.2 UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31 grudnia 2017 r. W przypadku zmniejszenia ilości gruzu podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości gruzu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości gruzu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości gruzu w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 300 000,00
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert 4
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RADPOL Radosław Gniot,  radpolkoronowo@wp.pl,  ul. Dworcowa, nr-,  86-010,  Koronowo ,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 367770,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 367770,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 787200,00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Wytworzył: Joanna Kempczyńska (27 czerwca 2017)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (27 czerwca 2017, 13:29:16)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (27 czerwca 2017, 13:33:03)
Zmieniono: KOREKTA TECHNICZNA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190