ZP.261.5.2017

Ogłoszenie nr 91067 - 2017 z dnia 2017-06-01 r.
Koronowo: Sukcesywne dostawy materiałów betonowych wraz z dostawą
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 501908-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającegonie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86-010   Koronowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5860400, faks 523 822 562, e-mail zamowienia-publiczne@zgkim.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego - 100% udziału gminny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów betonowych wraz z dostawą
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów betonowych wraz z dostawą do budowy chodników i nawierzchni drogowych. Szczegółowy asortyment: 1) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 8 cm (dł., szer., gr.) szara – 2 000 m2 2) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 6 cm (dł., szer., gr.) szara – 4 000 m2 3) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 8 cm (dł., szer., gr.) kolor – 1 000 m2 4) Kostka prostokątna o wymiarach 20 x 10 x 6 cm (dł., szer., gr.) kolor – 1 000 m2 5) Płyta ażurowa 60 x 40 x 10 cm – 2 000 m2 6) Krawężnik drogowy o wymiarach 100 x 15 x 30 cm (dł., szer., wys.) – 2 000 szt. 7) Krawężnik drogowy o wymiarach 100 x 15 x 22 cm (dł., szer., wys.) – 1 000 szt. 8) Obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 8 x 30 cm (dł., szer., wys.) – 1 000 szt. 9) Obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 6 x 20 (dł., szer., wys.) – 1 000 szt. 1.2. Materiały betonowe muszą posiadać certyfikaty jakościowe lub równoważne. 1.3. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. 1.4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych. 1.5. Faktura za dostarczony materiał wystawiona będzie na podstawie druku WZ potwierdzonego podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokument ten stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury. 1.6. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. – Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel: 52-58-60-400; fax 52-58-60-419 1.7. Zamówienie zrealizować należy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych. 1.8. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:Nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113100-6
Dodatkowe kody CPV: 44114200-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT300000.00 WalutaZŁ
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” sp. z o.o.,  ,  ul. Kamienna 74,  87-726,  Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 359293.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 359293.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 373920.00 Waluta: ZŁ
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zatwierdził: 
Prezes Zarządu
Adam Szumlasmetryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (1 czerwca 2017)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (1 czerwca 2017, 16:12:49)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251