ZP.261.2.2017

Ogłoszenie nr 57285 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.
Koronowo: Dostawa paliw płynnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 42291-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 46470-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86-010 Koronowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5860400, faks 523 822 562, e-mail zamowienia-publiczne@zgkim.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego - 100% udziału gminny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego paliw płynnych, to jest: etyliny, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), od dnia 01.04.2017 roku przez okres 9 miesięcy do dnia 31.12.2017 roku w formie bezgotówkowych tankowań na stacji lub stacjach paliw Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV: 09132000-3, 09132100-4, 09134000-7, 09133000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Dostawa paliw płynnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 536250.00 Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna,  ,  ul. Chemików 7,  09-411,  Płock,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 520876.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 516008.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 520876.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Dostawa paliw płynnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT24375.00
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
NAFTPOL spółka jawna,  ,  Stopka 7,  86-010,  Koronowo,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24255.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24255.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25200.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3  
NAZWA: Dostawa paliw płynnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT11700.00 Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
NAFTPOL spółka jawna,  ,  Stopka 7,  86-010,  Koronowo,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2882.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2882.60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3067.20 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (3 kwietnia 2017)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (3 kwietnia 2017, 13:36:13)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239