ZP.261.7.2016

Ogłoszenie nr 376684 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.
Koronowo: Dostawa paliw płynnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia:
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 370631-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 131386100000, ul. Al. Wolności  4, 86010   Koronowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 822 295, faks 523 822 562, e-mail zgkimkoronowo@neostrada.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego paliw płynnych, to jest: etyliny, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), od dnia 01.01.2017 roku przez okres 2 miesięcy do dnia 28.02.2017 roku w formie bezgotówkowych tankowań na stacji lub stacjach paliw Wykonawcy. 1) Szacunkowe zużycie paliw w okresie 2 miesięcy: Etylina – 1 263 litrów Olej napędowy – 27 456 litrów Skroplony gaz ropopochodny (LPG) – 185 litrów Wskazane zużycie paliw jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 2) Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana w następujący sposób: zakup oleju napędowego, etyliny i skroplonego gazy ropopochodnego (LPG) wg ceny dnia +/- marża/upust podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowy. 3) Zamawiający wymaga, aby zakup paliwa dokonywany był w formie bezgotówkowej. Wykonawca winien jest dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż raz w miesiącu. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu 56 sztuk kart paliwowych na pojazdy i sprzęty oraz 9 kart na okaziciela wskazane w umowie, w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). W przypadku zgubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienie takich kart nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu lub sprzętu, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty - bezpłatnie). 5) Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 6) Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540). 7) W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości paliwa zgodnie z w/w Rozporządzeniami. W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia , iż zakupione paliwo nie spełnia przez Wykonawcę wymagań jakościowych zgodnych z w/w Rozporządzeniami, Zamawiający zleci wykonanie badań w wybranym przez Zamawiającego laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całej umowy, a także odstąpienia od umowy i dochodzenia od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie, oraz koszty związane z naprawą pojazdów, maszyn lub urządzeń powstałą w wyniku nieprawidłowej jakości paliwa). 8) Wykonawca musi posiadać stacje (stację) paliw spełniające(ą) wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853). Co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy musi znajdować się w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Stacje Wykonawcy muszą być czynne od poniedziałku do niedzieli co najmniej w godzinach od 7:00 do 15:00.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV: 09132000-3, 09132100-4, 09134000-7, 09133000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 107124.42
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,  ,  ul. Chemików 7,  09-411,  Płock,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 131763.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 131763.04
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131763.04
Waluta: Zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp – Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Ww. tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki podyktowany jest również likwidacją zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy Uchwały NR XXXVI/285/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2016 r. W związku z zaistniałą sytuacją zamawiający nie jest w stanie przeprowadzić postępowania na okres dłuższy przynajmniej jednego roku kalendarzowego, gdyż na dzień składania niniejszego wniosku nie zostały powołane odpowiednie organy spółki tj. rada nadzorcza oraz zarząd. Nie znane są również dokumenty strategiczne oraz plan ekonomiczno-finansowy spółki na 2017 r. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Koronowie w likwidacji nie ma możliwości ujęcia niniejszego zamówienia w planie finansowym zakładu.
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (30 grudnia 2016)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (30 grudnia 2016, 11:59:52)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425