OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn: Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie.


Numer ogłoszenia w BZP: 167747 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 79751 - 2016r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Plażowej od km 0+000,00
do km 0+313,57 o szer. jezdni 6,00 m wraz z włączeniami do ulic przyległych (Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym):
1) Roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm wraz z wywozem na wysypisko
2) Roboty ziemne
- wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład
- transport gruntu na składowisko Wykonawcy
- formowanie i zagęszczanie nasypów
3) Podbudowy
- korytowanie pod jezdnię o głębokości 30 cm
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
4) Nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej
5) Elementy ulic
- montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm i 15x22 cm, na ławie betonowej z oporem
- montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
6) Roboty towarzyszące i wykończeniowe
- regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan ul. Droga do Różanny 17, Koronowo, ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo,
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257088,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 150946,82
Oferta z najniższą ceną: 140511,69 /Oferta z najwyższą ceną: 220491,03
Waluta: PLN .
                                                                             Burmistrz Koronowa
                                                                            Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (29 lipca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (29 lipca 2016, 09:28:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484