OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap

Numer ogłoszenia w BZP: 160423 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 84299 - 2016r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej Pieczyska w Koronowie i obejmuje w szczególności realizację niżej wymienionego zakresu robót:
*budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø300 na odcinku S istn.2 S40 S41 S66 S67 S68 S69 S70 SR4
*budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 na odcinku TS1 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 SR5
*budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 na odcinku TS2 S120 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130
*budowę przykanalików P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P153, PIX, P243, P244, P245, P245-1 ,P246
*budowę rurociągów tłocznych PE Ø110 na odcinkach SR4 TS1 oraz SR5 TS2,
*budowę tłoczni ścieków TS1 wraz z instalacją elektryczną i zagospodarowaniem terenu,
*budowę tłoczni TS2 wraz z instalacją elektryczną i zagospodarowaniem terenu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2866161,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 788517,66
- Oferta z najniższą ceną: 731850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1441309,82
Waluta: PLN .
                                                                    BURMISTRZ KORONOWA
                                                                      Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 lipca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 lipca 2016, 09:21:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315