OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV


Numer ogłoszenia w BZP: 75215 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 42357 - 2016r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV
Zakres zamówienia i podstawa prawna wykonania robót:
Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - Etap IV (od km 3+582,50
do km 5+600, budowa chodnika od km 0+284,20 do km 0+397,70).
W tym w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów
z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora,
- mechaniczne usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika,
- rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów,
- wywóz gruzu na składowisko wyznaczone przez Inwestora.
2) Roboty ziemne:
- wykonanie wykopów,
- transport gruntu na składowisko Wykonawcy,
- formowanie i zagęszczanie nasypów (nasypy z liniowych robót i na zjazdach),
- plantowanie skarp, dna wykopów, korony nasypów.
3) Odwodnienie korpusu drogowego:
- wykonanie przepustów pod drogą z rur betonowych.
4) Podbudowy:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (trasa główna, zjazdy, chodnik, pobocza),
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową (trasa główna, zjazdy),
- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem (trasa główna, zjazdy, chodnik).
5) Nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca (trasa główna),
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna (trasa główna, zjazdy).
6) Frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach do dróg powiatowych.
7) Roboty wykończeniowe:
- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5 cm,
- umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- umocnienie skarp oraz wlotów i wylotów przepustów darniną.
8) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
9) Elementy ulic:
- montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej na trasie głównej,
- ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu.
10) Inne roboty:
- ułożenie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych.
11) Roboty telekomunikacyjne:
- zabezpieczenie rurami istniejącej sieci,
- demontaż istniejącej linii kablowej miedzianej podziemnej,
- budowę linii kablowej miedzianej podziemnej wraz z rurami ochronnymi, wykonaniem złączy i pomiarami,
- zlecenie Netii S.A. nadzoru nad pracami budowlano-montażowymi w obrębie sieci teletechnicznej,
- zlecenie ORANGE POLSKA S.A. nadzoru nad pracami budowlano-montażowymi
w obrębie sieci telekomunikacyjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.20.00-2, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3386568,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.
Cena wybranej oferty: 993129,04 zł
Oferta z najniższą ceną: 993129,04 zł/ Oferta z najwyższą ceną: 1299346,19 zł
Waluta: PLN .
                                                                                      Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 czerwca 2016, 11:34:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333