Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap.

IPP-ZP.271.4.5.2016                                                                Koronowo, 2016-05-31
 
                     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164), wybrano  ofertę złożoną przez:
                          Trakcja PRKiI  S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 95%, okres rękojmi – 5 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium okres rękojmi Łączna punktacja
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

82,65 

5

87,65

2.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

80,75

5

85,75

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

77,90

5

82,90

4.
                          EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce  

94,05    99,05

5.

 KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin

87,40 

5

92,40

7.

Trakcja PRKiI  S.A.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

95100

           Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli ofertę oznaczoną nr 6 tj.: Konsorcjum firm:
Lider: P.H.U. REDON Andrzej Trudziński  ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not.; Partner: REDON NAKŁO Sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not.  Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
          Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

                                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                                                 Bolesław Grygorewicz

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (31 maja 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (31 maja 2016, 13:57:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (16 czerwca 2016, 14:38:16)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330