Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - IV etap.


  IPP-ZP.271.5.4.2016                                                            Koronowo, 2016-05-20
 
    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164), wybrano  ofertę złożoną przez:
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 95%, okres rękojmi – 5 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Numer oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Punktacja
w kryterium
cena
Punktacja
w kryterium
okres gwarancji
i rękojmi 
Łączna punktacja
1.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
72,66

  5

77,66
2.
DROG-BET Łukasz Kowalski Podgórzyn 62, 88-400 Żnin 
80,285 85,28
3.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
72,61

5
                                        

77,61
4
EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

90,05

5

95,05
6.
Trakcja PRKiI  S.A.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

86,07

5

91,07
7.
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

95,00

5

100
                             
      Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli ofertę oznaczoną nr 5 tj.: Konsorcjum firm:
Lider: P.H.U. REDON Andrzej Trudziński  ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not.; Partner: REDON NAKŁO Sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not.  Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
    Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

                                                                                      Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (20 maja 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (20 maja 2016, 11:19:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357