ZP.261.4.2016

Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo
Numer ogłoszenia: 116180 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94062 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo. 1.2 Roboty będą polegały na: - wykonaniu nakładki asfaltowej o grubości nie mniejszej niż 5 cm na terenie Gminy Koronowo wraz z oczyszczeniem nawierzchni bitumicznej i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową - wykonaniu cienkiej nakładki na zimno Slurry seal wraz z oczyszczeniem nawierzchni - wykonaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 5 cm 1.3 Wykonawca zobowiązany jest: - w zależności od potrzeb przedstawić Zamawiającemu zatwierdzone projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - wprowadzić oznakowanie tymczasowe organizacji ruchu w miejscu i na czas prowadzenia robót - wykonać części zjazdów, poprzez zniwelowanie różnic wysokościowych pomiędzy nowo ułożoną warstwą bitumiczną na jezdni a istniejącą nawierzchnią zjazdów (zakres będzie ustalany w trakcie realizacji) - sprzątnięcia ziemi i kory asfaltowej, powstałej w wyniku robót 1.4 Szacunkowa wielkość zamówienia to ca. 10 000 m2. 1.5 UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w roku 2016. W przypadku zmniejszenia ilości podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości robót, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości robót w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 1.6 Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. 1.7 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz BHP. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia. 1.9 Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* REDON NAKŁO Sp. z o. o., ul. Karnowska3, 89-100 Nakło nad Notecią, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308943,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 378225,00
* Oferta z najniższą ceną: 378225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 586218,00  Waluta: PLN .
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Nikodem Łada

metryczka


Wytworzył: Joanna Kempczyńska (10 maja 2016)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (10 maja 2016, 12:17:16)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698