OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.: Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap

Numer ogłoszenia w BZP: 48305 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W tym w szczególności:
1) sieć wodociągowa PCV Ø 160 na odcinku W4 - W3 - W14 - W1 dług. 988,5 mb
2) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV klasy S Ø 0,2 m na odcinkach S14-S43 -S53 dług. 495,5mb, wraz z przykanalikami z rur PCV klasy S Ø 0,16 m dług. 88mb
3) sieć kanalizacji deszczowej z rur:
- PCV klasy S Ø 0,8 m na odcinku od D37-D43 dług.134,00 mb
- PCV klasy S Ø 0,6 m na odcinku od D43-D56 dług 308,5 mb
- PCV klasy S Ø0,5m na odcinku od D56- D60 dług. 169,5 mb
- PCV klasy S Ø 0,3 m na odcinku D59 - D61 dług. 44 mb
- przyłącza PCV klasy S Ø 0,25 m na odcinku między D37-D61 dług. 135,5 mb 45231300-8.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1137534,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 920361,21
Oferta z najniższą ceną: 920361,21 / Oferta z najwyższą ceną: 920361,21
Waluta: PLN .
 
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zrealizowanego przez Wykonawcę WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24, zamówienia pn. Strefa przemysłowa - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap, na podstawie umowy nr IPR-ZP.272.21.2014 z dnia 29 października 2014 r. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (BZP, nr ogłoszenia 199215 - 2014 z dnia 18.09.2014 r., BIP i tablica ogłoszeń) oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych tj. budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
                                                                                          Burmistrz Koronowa
                                                                                          Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (29 kwietnia 2016, 12:25:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421