ZP.261.2.2016

Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowego
Numer ogłoszenia: 95340 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61868 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup gruzu kruszonego ceglano-betonowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 10 000 ton. Wykonawca będzie przywoził przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy. Zakup kruszywa będzie poprzedzany telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Przywożony gruz kruszony nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpady niebezpieczne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez siebie urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru. 1.2 UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości gruzu podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości gruzu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości gruzu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości gruzu w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. 1.3 Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 1.4 Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Transport Ciężarowy Jerzy Gniot, ul. Pomianowskiego 40, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 281670,00
* Oferta z najniższą ceną: 221400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 516477,00
* Waluta: PLN .
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (18 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (18 kwietnia 2016, 13:37:01)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279