SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ROKU 2016 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO

Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ROKU 2016 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO
Numer ogłoszenia: 49172 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28568 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ROKU 2016 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w 2016 roku o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 150C. Miejsce dostaw: - Zespół Szkół we Wtelnie, ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelno - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 - Szkoła Podstawowa w Sitowcu, Sitowiec 16, 86-010 Koronowo Szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego w roku 2016 wynosi 80.000 litrów, w tym szacunkowe zapotrzebowanie poszczególnych placówek oświatowych to: a) Szkoła Podstawowa w Sitowcu - 14.000 litrów, b) Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 28.000 litrów, c) Zespół Szkół we Wtelnie - 38.000 litrów. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególne szkoły z wyprzedzeniem 2 dni. Dostawy do poszczególnych kotłowni nie będą łączone. Uzależnione będą od faktycznego zapotrzebowania. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy własnym transportem i na własne ryzyko. Zamawiający, zakupiony olej opałowy będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów grzewczych. Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego. W przypadku wykorzystania przez zamawiającego mniejszej ilości wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zakup paliwa do wysokości 80 000 litrów. Odbiorcami oraz płatnikami faktur będą szkoły dokonujące zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TRANS - KOL PALIWA Sp. z o.o., u. Toruńska 186 62 - 600 Koło, 62-600 Baza Paliw Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 156892,90

  • Oferta z najniższą ceną: 156892,90 / Oferta z najwyższą ceną: 162478,08

  • Waluta: PLN .

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (1 marca 2016)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (4 marca 2016, 12:49:41)
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299