ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.


IPP-ZP.271.1.1.2016                                                        Koronowo, 2016-02-19
 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
                                                                                                                                                                                                                                                          Zastępca Burmistrza Koronowa
                                                                                                              Bolesław Grygorewicz


 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (19 lutego 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (19 lutego 2016, 13:04:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272