Zawiadomienie o wyborze oferty TA.261.4.2015

Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 785-901-201

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Tryb udzielenia zamówienia
1.Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 EURO w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
II. 4) Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, zwanego dalej zamawiającym.
2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot:
79710000-4 usługi ochroniarskie
Przedmiot dodatkowy: 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79714000-2 usługi w zakresie nadzoru

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Agencja Ochrony Osób i Mienia J.A.G. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113914,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 117500,00

    Oferta z najniższą ceną: 117500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137116,56

    Waluta: PLN.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (181kB) pdf
                                                         Zatwierdził:
                                              Dyrektor MGOSiR w Koronowie
                                                        Maciej Makowski

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (27 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Tomasik (27 listopada 2015, 14:36:06)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561