ZP.261.7.2015

Dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 173749 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153047 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest etyliny E PB95 oraz oleju napędowego ON od dnia 01.01.2016 roku przez okres 12 miesięcy (do dnia 31.12.2016 roku) w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy. 1.2 Szacunkowe zużycie paliw w okresie 12 miesięcy: - Etylina - 8.600,00 litrów - Olej napędowy - 167.300,00 litrów Wskazane zużycie paliw, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 1.3 Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu/marży podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga, aby zakup paliwa dokonywany był w formie bezgotówkowej. Wykonawcy winni dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu 110 sztuk kart paliwowych na pojazdy i sprzęty oraz 15 kart na okaziciela, w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). W przypadku zgubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienie takich kart nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu lub sprzętu, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty - bezpłatnie) W przypadku wycofania pojazdu z ruchu Wykonawca jest zobowiązany do dezaktywacji karty paliwowej. 1.4 Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 1.5 Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013, poz. 1058). W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia nie spełniania przez dostarczane przez Wykonawcę paliwa wymagań jakościowych, zgodnie z ww. Rozporządzeniem, Zamawiający zleci wykonanie badań w laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, a także naliczy karę umowną w wysokości 10% całej umowy, a także może odstąpić od umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi ( w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie). 1.6 Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 423, poz. 2063 z późn. zm.). Co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy musi znajdować się w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Stacje Wykonawcy muszą być czynne przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów oraz sprzętu użytkowanego obecnie przez Zamawiającego może ulec zmianie w czasie trwania umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 1.7. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 1.8. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 618696,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 751054,00
* Oferta z najniższą ceną: 735950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 751054,00 * Waluta: PLN .
Zatwierdził:
p.o. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (26 listopada 2015)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (26 listopada 2015, 11:09:44)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374