ZP.261.4.2015

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C
Numer ogłoszenia: 149373 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121677 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 Zaprojektowanie sieci wodociągowej: a) wykonanie projektu budowlanego, * wyznaczenie trasy sieci wodociągowej w poboczu drogi powiatowej nr 1139C, z wpięciem do istniejących sieci wodociągowych na działce nr 35/7 obręb Sitowiec oraz działce nr 41 obręb Dziedzinek, * stosowane materiały: do budowy sieci wodociągowej stosować rury PVC-U ?110 SDR 26 PN 10, do istniejących nieruchomości zabudowanych przyległych do trasy sieci wodociągowej (3 szt.) wykonać przyłącza wodociągowe z zasuwami z rur PE100 ?40 do granic działek, na sieci zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 3 szt. z zasuwami, w miejscu włączenia do istniejących sieci wykonać węzły z trójnikami oraz zasuwami, uzbrojenie sieci tj. trójniki, zasuwy i hydranty wykonać z żeliwa sferoidalnego z powłoka epoksydową, napędy zasuw wyprowadzić na powierzchnie terenu i oznakować, przewierty sterowane pod droga wykonać w rurach osłonowych stalowych lub rurą PE, całość rozwiązań projektowych i zaprojektowanych materiałów uzgodnić z zamawiającym, wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest materiałów dla wody pitnej. b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień (w tym Zamawiającego w zakresie wyznaczonej trasy oraz zastosowanych materiałów), c) uzyskanie pozwolenia na budowę, 1.2. Wybudowanie sieci wodociągowej: a) zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót oraz wyznaczenie kierownika budowy, b) wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej, c) wykonanie sieci wodociągowej zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiającego projektem budowlanym i sztuką budowlaną, d) wykonanie prób szczelności oraz badań bakteriologicznych, e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, f) zgłoszenie zakończenia robót do nadzoru budowlanego. 1.3. INNE UWAGI: b) Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowania za zniszczone plony rolne oraz inne zniszczenia wykonane podczas realizacji inwestycji ponosi wykonawca robót. c) Wykonawca robót zapewnia projektanta oraz kierownika budowy niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności ustanowienia inspektora nadzoru oraz innego nadzoru np. nadzoru archeologicznego koszty ponosi wykonawca. d) Końcowy odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu powyższego zakresu prac. e) Wykonawca robót przekaże zamawiającemu następujące dokumenty: * Pozwolenie na budowę, * Projekt budowlany, * Badania badań i prób czelności, * Wyniki bakteriologiczne * Inwentaryzacje powykonawczą - 2 egz. * Potwierdzone zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego 1.4.Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy. Dokumentacja projektowa, o której mowa składać się będzie z: - Dokumentacji budowlanej min. 6 egz. w wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf - 2 egz., Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków (UWAGA 1 - dokumentacja budowlana zawiera mapy do celów projektowych). - Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 6 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc i *.pdf - 2 egz., Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie innych prac, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i Wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed ich przekazaniem do Organu Budowlanego. Wykonawca ujmie w kosztach geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z przyjęciem do zasobów geodezyjnych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania Wymagany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 2016-05-31 Termin zakończenia realizacji zamówienia tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie i zakończenie robót budowlanych wraz z oddaniem do użytku do 31.05.2016 r. w tym: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania tj. uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na Placu Budowy 1.4. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy. 1.5. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę w dwóch etapach. Etap 1 po opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 10 % wartości przedmiotu umowy. Etap 2 po wykonaniu i odebraniu całości robót budowlanych - 90%. Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* P.R.I.-S. INŻBUD Andrzej i Robert Kortas sp.j., ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
138990,00
* Oferta z najniższą ceną: 138990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 351780,00
* Waluta: PLN .
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (13 października 2015)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (13 października 2015, 13:37:23)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397