OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: Budowa pieszojezdni, (...) na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.:
Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

Numer ogłoszenia w BZP: 265564 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 r.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek
w Koronowie - III etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.
Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje:
- roboty budowlane polegające na budowie na ul. Bulwarowej 0,154 km pieszo jezdni z kostki betonowej szarej, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na podsypce cementowo piaskowej na OM Samociążek w Koronowie. Pieszo jezdnię należy wykonać bez zjazdów i dojść do posesji.
- roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego powyżej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SPRINTBUD Krzysztof Uczniak ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo, ul. Podmiejska 6,
86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154677,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 127788,00
Oferta z najniższą ceną: 127788,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127788,00
Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Podstawa prawna - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.).
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Podstawa faktyczna
1. Postępowanie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
2. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w sekcji II, pkt II.1.5) ogłoszenia
o zamówieniu (nr ogłoszenia 116360 - 2015 z dnia 18.05.2015 r.) dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia tj. polega wykonywaniu robót budowlanych w zakresie budowy pieszo-jezdni na OM Samociążek i jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego;
3. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego wynosi 154.677,72 złotych netto,
co stanowi 48,27% wartości zamówienia podstawowego, a zatem nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosiła 320.429,27 złotych netto).
4. Przedmiotowe zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co w zamówieniu podstawowym udzielonym wykonawcy, SPRINTBUD Krzysztof Uczniak z siedzibą w Koronowie przy ul. Podmiejskiej 6, 86-010 Koronowo - umowa Nr IPR-ZP 272.8.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje:
- roboty budowlane polegające na budowie na ul. Bulwarowej 0,154 km pieszo jezdni z kostki betonowej szarej, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na podsypce cementowo piaskowej na OM Samociążek w Koronowie. Pieszo jezdnię należy wykonać bez zjazdów i dojść do posesji.
- roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego powyżej. Przedmiot zamówienia opisuje, stanowiąca załącznik do przetargu nieograniczonego dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 października 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 października 2015, 08:41:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485